Elasticsearch error dynamic scripting for [mvel] disabled

Dynamic scripting 1.2.0 sürümünden beri varsayılan olarak kapalı gelmektedir. Bu dynamic scripting ne anlama gelmektedir peki? Örneğin aşağıdaki gibi index’lenmiş bir doc’un bir alanını güncellemek istediğinizde bu hata ile karşılaşabilirsiniz:

curl -XPOST 'localhost:9200/esindex/estype/7/_update' -d '{
    "script":"ctx._source.counter=newval",
    "params":{
        newval:4
    }
}'

Bu hatayı almamak için config dosyasına (/etc/elasticsearch/elasticsearch.yml) aşağıdaki satır eklenmeli:

script.disable_dynamic: false

 

Kaynaklar:

http://www.elasticsearch.org/guide/en/elasticsearch/reference/current/modules-scripting.html

Bash prompt’da tam path yerine mevcut dizini gösterme (show only current path on bash prompt)

.bashrc dosyasında aşağıdaki değişiklik yapılmalı:

// PS1 geçen satırlardaki \w ler \W lere çevrilmeli
...
PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\W\[\033[00m\]\$ '
...
PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\W\$ '
...
PS1="\[\e]0;${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h: \W\a\]$PS1"
...