Bash prompt’da tam path yerine mevcut dizini gösterme (show only current path on bash prompt)

.bashrc dosyasında aşağıdaki değişiklik yapılmalı:

// PS1 geçen satırlardaki \w ler \W lere çevrilmeli
...
PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\W\[\033[00m\]\$ '
...
PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\W\$ '
...
PS1="\[\e]0;${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h: \W\a\]$PS1"
...