Cut exact time range from mp3 on Debian/Ubuntu

Install ffmpeg program if you dont have

sudo apt-get --purge remove ffmpeg
sudo apt-get --purge autoremove

sudo apt-get install ppa-purge
sudo ppa-purge ppa:jon-severinsson/ffmpeg

sudo add-apt-repository ppa:mc3man/trusty-media
sudo apt-get update

sudo apt-get install ffmpeg

Cut exact time range from mp3

ffmpeg -i Full.mp3 -vn -acodec copy -ss 00:08:30 -t 00:01:25 -f mp3 -threads 0 output.mp3

 

That’s all!

Bash prompt’da tam path yerine mevcut dizini gösterme (show only current path on bash prompt)

.bashrc dosyasında aşağıdaki değişiklik yapılmalı:

// PS1 geçen satırlardaki \w ler \W lere çevrilmeli
...
PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\W\[\033[00m\]\$ '
...
PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\W\$ '
...
PS1="\[\e]0;${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h: \W\a\]$PS1"
...

Kullanıcı bazlı web dizinleri için gerekli Apache yapılandırması (apache configuration for per user web directories)

/home/{USER}/public_html gibi kullanıcıların kendi home altındaki web dizinlerinden yayın yapabilmek için gerekli ayarları anlatılacaktır.

Apache userdir modülü aktif edilmeli ve Apache yeniden başlatılmalı:

sudo a2enmod userdir

Debian dağıtımlarında kullanıcı dizinlerinden PHP betikleri servis etmek varsayılan olarak kapalı gelmektedir. Bunu aktif etmek için /etc/apache2/mods-enabled/php5.conf  dosyasında aşağıdaki satırları aşağıdaki gibi yorum satırı olarak işaretlemeliyiz:

#<IfModule mod_userdir.c>
#    <Directory /home/*/public_html>
#        php_admin_flag engine Off
#    </Directory>
#</IfModule>

Son olarak apache’yi yeniden başlatıyoruz

sudo service apache2 restart

 

Bu şekilde her kullanıcı /home/{USER}/public_html/ altından yayın yapabilir ve şu şekilde erişilebilir localhost/~{USER}

public_html yerine başka dizin ayarlama

Eğer public_html değil de başka bir dizin adı kullanılmak isteniyorsa /etc/apache2/conf.d/ altında per-user-web-dir.conf adında bir dosya açalım ve içine istediğimiz dizin adını girelim:

UserDir www

Şimdi Apache’yi yeniden başlatın ve /home/{USER}/www web dizininiz localhost/~{USER} şeklinde rişilebilir olmalı.

CLI’dan Ofis Belgelerini PDF’e Dönüştürme (how to convert office files to pdf)

Dönüştürme işlemleri için Centos üzerinde libreoffice kullanılacaktır.

Kurulum

$ yum install libreoffice-headless libreoffice-writer libreoffice-calc libreoffice-impress

Kullanımı

$ libreoffice --headless --convert-to pdf mydocument.odt

*** Çevrilecek dosyalar kesinlikle belirtilen dosya uzantılarını dosya adında içermeli.

PDF’ler de  plain text’e aşağıdaki şekilde çevrilebilir:

$ pdftotext mydocument.pdf mydocument.txt

Desteklenen Dosya Tipleri

array(
        // Mix. file types
        array('mimeType'=>'text/plain','extension'=>'txt'),
        array('mimeType'=>'application/rtf','extension'=>'rtf'),
        array('mimeType'=>'application/vnd.wordperfect','extension'=>'wpd'),
        array('mimeType'=>'text/csv','extension'=>'csv'),
        array('mimeType'=>'text/tab-separated-values','extension'=>'tsv'),
        // Microsoft office file types
        array('mimeType'=>'application/msword','extension'=>'doc'),
        array('mimeType'=>'application/msword','extension'=>'dot'),
        array('mimeType'=>'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document','extension'=>'docx'),
        array('mimeType'=>'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template','extension'=>'dotx'),
        array('mimeType'=>'application/vnd.ms-word.document.macroEnabled.12','extension'=>'docm'),
        array('mimeType'=>'application/vnd.ms-word.template.macroEnabled.12','extension'=>'dotm'),
        array('mimeType'=>'application/vnd.ms-excel','extension'=>'xls'),
        array('mimeType'=>'application/vnd.ms-excel','extension'=>'xlt'),
        array('mimeType'=>'application/vnd.ms-excel','extension'=>'xla'),
        array('mimeType'=>'application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet','extension'=>'xlsx'),
        array('mimeType'=>'application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template','extension'=>'xltx'),
        array('mimeType'=>'application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12','extension'=>'xlsm'),
        array('mimeType'=>'application/vnd.ms-excel.template.macroEnabled.12','extension'=>'xltm'),
        array('mimeType'=>'application/vnd.ms-excel.addin.macroEnabled.12','extension'=>'xlam'),
        array('mimeType'=>'application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12','extension'=>'xlsb'),
        array('mimeType'=>'application/vnd.ms-powerpoint','extension'=>'ppt'),
        array('mimeType'=>'application/vnd.ms-powerpoint','extension'=>'pot'),
        array('mimeType'=>'application/vnd.ms-powerpoint','extension'=>'pps'),
        array('mimeType'=>'application/vnd.ms-powerpoint','extension'=>'ppa'),
        array('mimeType'=>'application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation','extension'=>'pptx'),
        array('mimeType'=>'application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template','extension'=>'potx'),
        array('mimeType'=>'application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow','extension'=>'ppsx'),
        array('mimeType'=>'application/vnd.ms-powerpoint.addin.macroEnabled.12','extension'=>'ppam'),
        array('mimeType'=>'application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroEnabled.12','extension'=>'pptm'),
        array('mimeType'=>'application/vnd.ms-powerpoint.template.macroEnabled.12','extension'=>'potm'),
        array('mimeType'=>'application/vnd.ms-powerpoint.slideshow.macroEnabled.12','extension'=>'ppsm'),
        // Open office file types
        array('mimeType'=>'application/vnd.oasis.opendocument.text','extension'=>'odt'),
        array('mimeType'=>'application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet','extension'=>'ods'),
        array('mimeType'=>'application/vnd.sun.xml.calc','extension'=>'sxc','convertTo'=>'txt'),
        array('mimeType'=>'application/vnd.oasis.opendocument.presentation','extension'=>'odp'),
        array('mimeType'=>'application/vnd.sun.xml.writer','extension'=>'swx'),
        array('mimeType'=>'application/vnd.sun.xml.impress','extension'=>'sxi'),
);